תנאי שימוש

תנאי שימוש – כללי

 • אתר isupport (להלן: ” isupport”) (להלן: “האתר”) משמש ככלי לשיתוף מידע חיוני וגיוס כספים וגיוס המונים .
 • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ופרסום שיעשו באתר ויהוו את הבסיס לכל דיון משפטי, ככל שיהיה, בין המשתמש לבין האתר.
 • “משתמש” לצורך מסמך זה הינו כל אדם או גוף המתקשר עם האתר ו/או יוצר עימו קשר ו/או עושה בו שימוש כלשהו.
 • השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך למטרותיך האישיות והפרטיות בלבד ובכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה. גלישה באתר תיחשב כהסכמה מצדך לתנאים אלה ולנהוג על פיהם.
 • isupport שומר לעצמו את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.
 • אדם שאינו מסכים לתנאים כמבואר בתקנון זו ו/או כפי שיהיה מעת לעת, כולם או חלקם, אינו רשאי לעשות שימוש באתר. לכל מטרה שהיא.
 • isupport יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, את השירותים הכלולים בו וכן את תנאי התקנון מעת לעת בלא צורך להודיע למשתמש על כך מראש.
 • isupport אינו נושא באחריות לשינויים שנעשו ו/או ייעשו במידע על ידי המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו, ככל שייעשו. המשתמש בלבד יישא באחריות המלאה לאופן בו הוא עושה שימוש באתר ובמידע שבו.

העלאת תוכן לאתר

 •  לא יורשה פרסום ו/או קישור ו/או הצגה ו/או שימוש באמצעות האתר למטרות בלתי  חוקיות או בלתי ראויות כגון הצגת מידע שהוא שקרי, מעליב, מהווה לשון הרע, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, בלתי חוקי, בלתי מוסרי, בלתי הולם, שעלול להטעות, שמפר זכויות יוצרים ו/או זכויות צד שלישי כלשהן או גורע מהן או שמפר כללי שימוש מקובלים באינטרנט.
 • העלאת תוכן כלשהו לאתר כפופה לאישור isupport ותעשה בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. אולם, מודגש כי isupport אינו מקבל על עצמו כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים על ידי צד  ג’ והוא אינו אחראי לתוכן מודעות, “באנרים” או לכל חומר פרסומי או שיווקי באתר. האחריות לכך על המפרסמים ומעלי התכנים האמורים בלבד.
 • isupport רשאי להורות על הסרת כל תוכן או קישור לאתרים אחרים לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה כאמור יוסר כל קישור או תוכן מבלי שלמשתמש ו/או מי מטעמו תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין.

 זכויות קניין

 • כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים בקשר לאתר ותוכנו  ולרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי ואור-קולי או שילוב שלהם, עיבודם, עיצובם, עריכתם ודרך הצגתם והפצתם ובכלל זה, כל טקסט, תמונות, איורים, תרשימים, מפות, צילומים, סרטוני וידאו, הנפשה, גרפיקה, קבצים מוזיקליים, כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, ממשק, מאגר נתונים, יישומי תוכנה וכיו”ב (ולמעט תכנים שנמסרו לפרסום על ידי צדדים שלישיים ומשתמשים באתר) הם של isupport.
 • המשתמש רשאי לעשות שימוש סביר והוגן במידע המופיע באתר לצרכיו הפרטיים והאישיים בלבד ובכפוף לדין ובכפוף לייעודו של האתר.
 • המשתמש אינו רשאי לשנות מידע, לסלפו, לפגום בו בדרך כלשהי ולבצע בו כל פעולה (לרבות שינוי) מכל סוג ומין שהם, שיש בה כדי לפגוע בשם isupport או לגרוע מערך האתר.

הגבלת אחריות

 • הימצאותם של קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים, לרבות אתרי המפרסמים isupport, אינם מהווים ערובה לתכנים באתרים אלה מבחינת מהימנותם, שלמותם, או מכל בחינה אחרת isupport יהא פטור מכל אחריות בקשר לכך.
 • Isupport  לא hהיה אחראי לכל נזק ו/או הוצאה ו/או תשלום ו/או אובדן ו/או הפסד – בין ישירים ובין עקיפים, שיגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בכל הקשור והנוגע לשימוש באתר או בתכנים המופיעים בו או במידע המופיע בו ולרבות נזק עקב שימוש באתר ו/או בקישורים ו/או ביישומים שהורדו ו/או הופעלו באמצעותו.
 • ככל שהאתר מכיל קישורים (Links) אל מקורות ו/או מאגרי מידע, אתרי תוכן של צד ג’ כלשהו. מובהר כי isupport אינו יכול לשלוט ו/או לפקח על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין.
 • הצבת קישורים על ידי isupport באתר לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה, תמיכה או מתן חסות של isupport, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים.
 • למניעת ספק, isupport אינו נותן חסות, מעודד, מציע, מסכים או מביע דעתו לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים של אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתרים של האחרים מפנים אליהם. למען הסר ספק, isupport אינו מאשר או ממליץ על האתרים האחרים ו/או תוכנם והוא אינו אחראית לאמינותם, מהימנותם, דיוקם, חוקיותם, עדכניותם ו/או שלמותם. isupport לא יישא באחריות כלשהי לאתרים של אחרים ו/או כל הקשור בהפעלתם ו/או לתוכנם ו/או למידע המצוי בהם ו/או לתוצאת השימוש בהם ו/או ההסתמכות עליהם.
 •  כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיים קישור באתר, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית. על כן, יש להשתמש במידע האמור בזהירות ובביקורתיות.
 • המידע המופיע באתר משמש ככלי עזר ואינו משמש תחליף לעיון בחומר המקורי ואין בו כדי להטיל אחריות על isupport או כל גוף קשור אליו כלפי המשתמש במידע ו/או מי מטעמו.
 • למען הסר ספק, isupport אינו אחראי לכל טעות ו/או שיבוש ו/או השמטה ו/או תוספת ו/או פגם ו/או כל ליקוי אחר המצוי במידע והנוסח המחייב הינו אך ורק הנוסח המקורי של המידע (לרבות הוראות דין, מסמכים וכו’), כפי שהתפרסם ברשומות ו/או על ידי המחזיקים במידע מטעמה.
 • הינך מתחייב לשפות את isupport בגין כל נזק, אובדן, הפסד, תשלום ו/או הוצאה  שייגרם לו עקב הפרת תנאי שימוש אלו וכן על כל תביעה שתוגש נגדו על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום ו/או לקישורים שביצעת לאתר.

העברת תשלום ליוצר

 • isupport, כמו גם גופים שלישיים לרבות חברות כרטיסי האשראי וחברת הסליקה באינטרנט, גובים עמלות שינוקו מסכום הגיוס הכללי של יוצר פרויקט שהסתיים. העמלות משתנות מעת לעת וזכותה הבלעדית של isupport לשנות עמלות אלו ללא כל עדכון משתמשי קצה. מתווה העמלות העדכני יפורסם באתר החברה
 • מבלי לגרוע מהאמור, isupport יעביר % מכספי התומכים לידי היוצר בתוך 10 ימי עבודה מיום קבלת הכספים מחברת האשראי, לא לפני ה10 לחודש העוקב לסיום הפרויקט.
 • את יתרת התשלום יעביר isupport לידי היוצר לאחר 60 יום מיום חיוב כרטיסי האשראי, יצוין בזאת כי עסקאות שיבוטלו ע”י תומכים יקוזזו מתוך יתרת תשלום זו.
 • isupport שומר לעצמו את הזכות לעכב את התשלום ו/או לבטל את הקמפיין אם יתברר כי התבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית ו/או אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או היתה עלולה למנוע הגשת הצעות למכירה מסוימת ו/או טעות בהזנת נתונים של משתמש הקצה, במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור  ו/או במידה ובכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד לתנאי השימוש המובאים במסמך זה.

שונות

 • על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט הייחודית לגביו לבתי המשפט המוסמכים בעיר פתח תקוה.
 • בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע, וכן יחיד כרבים.
 1.